Home > Publication & Database

CMRI Publication

เอกสารเผยแพร่

โครงการห้องสมุดข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหุ้น (Factor Data Library)

Ben Charoenwong, Ph.D. , Kanis Saengchote, Ph.D.

11 May 2022
SHARE

Abstract

ตลาดหลักทรัพย์มีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งต่อผู้ประกอบการในฐานะทางเลือกของแหล่งระดมทุน และต่อประชาชนในฐานะเป็นทางเลือกในการออม การทำความเข้าใจถึง “ปัจจัย” (factors) ที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของหุ้นสามัญในที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงมีความสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน มีงานวิจัยจำนวนมากที่พยายามทำความเข้าใจ factors เช่น Hou, Xue and Zhang (2015) (q-factors), Fama and French (2018) (Fama-French 6-factors), Daniel, Hirshleifer and Sun (2020) และก่อให้เกิดทั้งองค์ความรู้วิชาการ รวมถึงนวัตกรรมการลงทุนใหม่ เช่น กลยุทธ์การลงทุนแบบ factor investing และ smart beta ETFs (exchange-traded funds) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลัก (data-driven investing) เพิ่มโอกาสในการลงทุนมากขึ้น

งานวิจัยของ Charoenwong, Nettayanun and Saengchote (2021) พบว่า q-factors ซึ่งประกอบด้วย market risk premium (MKT), size (ME), investment-to-asset ratio (IA), return on equity (ROE) สามารถอธิบายความแตกต่างของผลตอบแทนในประเทศไทยได้ดีกว่า Fama-French 6-factors ซึ่งประกอบด้วย market risk premium (MKT), size (SMB), value (HML), operating profitability (RMW), investment (CMA), momentum (UMD)


สามารถ Download ข้อมูลและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.set.or.th/th/education-research/research/database/factor-library/overview