Home > About CMRI

CMRI Structure and Governance

คณะที่ปรึกษา CMRI Research

ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการทำวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ที่จะสามารถเชื่อมโยงและผลิตงานวิจัยในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน  
 

ศาสตราจารย์พิเศษ

กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์​

ประธาน

ดร. คณิศ แสงสุพรรณ​

ที่ปรึกษา

ดร. ปิติ  ดิษยทัต​

ที่ปรึกษา

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

ที่ปรึกษา

นายบรรยง  พงษ์พานิช​

ที่ปรึกษา

นายสุรพล  โอภาสเสถียร

ที่ปรึกษา

นายจักรชัย บุญยะวัตร

ที่ปรึกษา

 

คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย

คณะอนุกรรมการด้านงานวิจัย มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กลั่นกรองงานด้านการศึกษาวิจัยตลาดทุน ที่จะสามารถเชื่อมโยง และผลิตงานวิจัยในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน อีกทั้งพิจารณาและอนุมัติการสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานวิชาการ โดยคณะอนุกรรมการด้านงานวิจัยประกอบด้วย

1.  นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานอนุกรรมการ​ 

2.  นางโชติกา สวนานนท์ อนุกรรมการ 

3.  ดร. สุธี โมกขะเวส อนุกรรมการ 

4.  ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร อนุกรรมการ 

5.  นาย จักรชัย บุญยะวัตร อนุกรรมการ  


ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567