Home > Capital Market Research Portal

Capital Market Research Portal

สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL)

UC-TAL คือ สหบรรณานุกรมของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย อันเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมที่มีความถูกต้องสมบูรณ์

ที่มา : https://uc.thailis.or.th/
เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://uc.thailis.or.th/


ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ห้องสมุดมารวย)

ห้องสมุดมารวย คือ ห้องสมุดที่ให้บริการประชาชนทั่วไปที่เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรในตลาดทุน โดยเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.maruey.com/


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการส่งเสริมการออมและการระดมเงินทุนระยะยาว เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.set.or.th/th/home


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ก.ล.ต.* เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนกำกับดูแลตลาดทุน อาทิ การระดมทุน สินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การกระทำอันไม่เป็นธรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ดังนี้ 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx


สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PIER)

สถาบันวิจัยป๋วยฯ มุ่งสั่งสมองค์ความรู้อันเกิดจากการวิจัย ผ่านการคัดกรองโดยวงการวิชาการที่เข้มแข็ง และผลักดันให้นโยบายเศรษฐกิจไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่เปิดกว้าง มีคุณภาพ และเป็นอิสระ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัย เชื่อมต่อนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย” เป็นศูนย์ประสานงานวงการวิชาการและพัฒนาเครือข่ายของนักวิจัย เพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรในการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ ฐานข้อมูล การจัดสัมมนาวิชาการ และทุนวิจัย เข้าด้วยกัน เผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้างความเด่นชัดของงานวิจัยต่อการรับรู้ของผู้ดำเนินนโยบาย และต่อสังคมในวงกว้าง

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.pier.or.th/


ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคารกลาง เช่น การบัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงแสดงนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย  อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น พื้นที่ทำงานร่วม (Co-working space) ห้องประชุม และห้องบริการสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.botlc.or.th/


สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็น สถาบันวิจัยเชิงนโยบายแห่งแรกในประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2527 โดยความริเริ่มของ ดร.เสนาะ อูนากูล เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้อยู่ในรูปแบบ “มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร” มีฐานะเป็นองค์กรอิสระ ไม่ใช่หน่วยงานราชการ เพื่อให้สถาบันทำหน้าที่เป็น “คลังสมอง” ของประเทศ ผ่านการสะสมข้อมูล องค์ความรู้ และต่อยอดการวิจัยได้อย่างเต็มที่ มีความคล่องตัว และไม่ติดอยู่กับกฎเกณฑ์ในระบบราชการ

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://tdri.or.th/


ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อพัฒนาวิชาการด้วยผลงานวิจัย ยกระดับองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.fpo.go.th/eresearch


Google Scholar

Google Scholar เป็น ฐานข้อมูลสำหรับการทำวิจัย โดยเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากหลากหลายแหล่งข้อมูลและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://scholar.google.com/


คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR)

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศอันเป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ที่ได้รับการจัดเก็บในรูปดิจิทัล จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ประชาคมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการทั้งในศาสตร์เดียวกันและบูรณาการระหว่างศาสตร์และสามารถพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ต่างศาสตร์และระหว่างอาจารย์กับนิสิต และยังจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://cuir.car.chula.ac.th


คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) เป็นคลังสารสนเทศสถาบันที่รวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงานวิชาการและสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะ/สถาบันจำนวน มากกว่า 39 หน่วยงาน ในรูปสื่อดิจิทัล แสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม สาระสังเขป และข้อมูลฉบับเต็ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาวิชาเดียวกัน หรือบูรณาศาสตร์ 

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://repository.li.mahidol.ac.th


Thammasat University Digital Collections (TUDC)

TU Digital Collections รวบรวมข้อมูลดิจิทัลของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลายคอลเลกชัน มีข้อมูล มากกว่า 100,000 รายการ ประกอบด้วย E-book งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือหายาก หนังสือ อนุสรณ์งานศพ คลัง ข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ หนังสือคำพิพากษา หนังสือ เสียง เป็นต้น

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://digital.library.tu.ac.th/


คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUKR)

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคลังข้อมูลที่จัดเก็บและรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ไม่จำกัดปีพิมพ์ ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม และผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดความรู้และได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://kukr.lib.ku.ac.th


Digital Research Information Center 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมการวิจัยในประเทศทั้งด้านสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทางองค์กรก็เปิดศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” เป็นฐานข้อมูลที่เผยแพร่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์จากนักวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งฐานข้อมูลก็มีตัวไฟล์ดิจิทัลบ้าง ไม่มีบ้าง และการจะเข้าใช้ฐานต้องทำการลงทะเบียนก่อน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dric.nrct.go.th/Index


Ramkhamhaeng University Library Network (RAMLINET)

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://library.lib.ru.ac.th/


Research Gateway Common Service 

ฐานข้อมูล Research Gateway Common Service ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://researchgateway.in.th


ปริญญานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Discovery)

SWU Discovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และ ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://search.swu.ac.th/primo-explore/search?vid=SWU&lang=en_US


Science and Technology Infrastructure Databank (STDB)

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คือ ฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://stdb.mhesi.go.th/research


Burapha University Library

ระบบฐานข้อมูลสำหรับสืบค้นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://webopac.lib.buu.ac.th/main/index.aspx


NIDA Wisdom Repository 

คลังปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : https://repository.nida.ac.th


Intellectual Repository at Rajamangala University of Technology Thanyaburi

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ คู่มือปฏิบัติงาน และผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/


คลังข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ : http://dspace.spu.ac.th