Home > Grant & Network

Grant and Fellowship

 หลักการและเหตุผล

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงานศึกษาวิจัยต่างๆ ด้านตลาดทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของตลาดทุนในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน (Stakeholders) ในวงกว้าง
 2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
 3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 4. ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การออมและการลงทุนผ่านเครื่องมือตลาดทุนที่หลากหลาย
 5. โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ด้านตลาดทุนที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ

 

 วงเงินทุนสนับสนุน

CMDF จะพิจารณาทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

 

 ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุน

 1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 2. คณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ CMDF จะพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยในขั้นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายใดที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้น ผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นจะต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
 3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และแจ้งผลการคัดเลือกต่อผู้ได้รับทุน รวมถึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไปภายใน 120 วันจากวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ CMDF ให้ถือเป็นที่สุด

CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ

 

 การยื่นใบสมัคร และช่องทางรับสมัคร

การยื่นใบสมัคร

ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องยื่นเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มการขอรับทุน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุน) ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1: หน้าปกโครงการ/งานศึกษาวิจัย

ส่วนที่ 2: ข้อมูลผู้เสนอขอรับทุน และผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนที่ 3: บันทึกความคิดเห็นของผู้รับรองโครงการ

ส่วนที่ 4: รายละเอียดข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย (ข้อเสนอการดำเนินงานโครงการ/งานศึกษาวิจัย และข้อเสนอด้านงบประมาณ)

ส่วนที่ 5: ข้อมูลคณะทำงานโครงการ/งานศึกษาวิจัย

 ช่องทางการยื่นใบสมัคร