Home > Grant & Network

Grant and Fellowship

 หลักการและเหตุผล

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เกิดการริเริ่มโครงการและงานศึกษาวิจัยต่างๆ ด้านตลาดทุน ที่จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องและสามารถแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของตลาดทุนในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุน (Stakeholders) ในวงกว้าง
 2. โครงการ/งานศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
 3. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 4. ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การออมและการลงทุนผ่านเครื่องมือตลาดทุนที่หลากหลาย
 5. โครงการ/งานศึกษาวิจัย/องค์ความรู้ด้านตลาดทุนที่สามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง

 

 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุน

ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ

คุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลัก
 1. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
 2. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง(Stakeholders) ในวงกว้าง
 3. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยสามารถนำมาปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีการนำเสนอแนวทางที่ใช้ในทางปฏิบัติได้จริง
 4. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานผู้รับรองโครงการที่คณะกรรมการ CMDF กำหนด (ผู้รับรองโครงการ)
 5. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อตลาดทุน
 6. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องมีผู้รับผิดชอบหลักที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการ/งานศึกษาวิจัยจนแล้วเสร็จ ตามข้อเสนอที่ได้ตกลงไว้ในแบบฟอร์มการขอรับทุน
 7. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องไม่มีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ CMDF เคยอนุมัติให้ทุนไปแล้ว
 8. ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต้องไม่ใช่ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ทุนจากแหล่งอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เป็นส่วนขยายหรือต่อยอดจากโครงการ/งานศึกษาวิจัยเดิม โดยในกรณีดังกล่าว ผู้เสนอขอรับทุนจะต้องระบุรายละเอียดโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่เคยได้รับอนุมัติให้ทุนจากแหล่งอื่นในแบบฟอร์มการขอรับทุนด้วย

ทั้งนี้ CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดคุณสมบัติของข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรกำหนด (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน
 1. ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนมีสถานะเป็นลูกจ้างหรือบุคลากรของหน่วยงานใด ๆ และผู้เสนอขอรับทุนประสงค์จะดำเนินโครงการ/งานศึกษาวิจัยเป็นการส่วนตัว รวมทั้งจะขอรับทุนและเข้าทำสัญญากับ CMDF เองโดยตรง ผู้เสนอขอรับทุนต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดในการดำเนินการตามโครงการ/งานศึกษาวิจัยแล้ว
 2. ในกรณีที่ผู้เสนอขอรับทุนต้องใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นในการดำเนินการตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย ผู้เสนอขอรับทุนต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น ให้ผู้เสนอขอรับทุนมีสิทธิหรือสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญานั้น เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย
 3. เป็นผู้มีความชำนาญ/ประสบการณ์ด้านงานโครงการ/งานศึกษาวิจัยด้านตลาดทุน
 4. เป็นผู้ที่ความชำนาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจัยตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย
 5. ไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ถูกระงับการให้ทุน อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/งานศึกษาวิจัย และไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญาในการรับทุนจาก CMDF หรือแหล่งให้ทุนอื่น
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบหลัก
 1. เป็นผู้มีความชำนาญ/ประสบการณ์ด้านงานโครงการ/งานศึกษาวิจัยด้านตลาดทุน
 2. เป็นผู้ที่ความชำนาญเฉพาะในด้านเทคนิค หรือกระบวนการวิจัยตามข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัย
 3. ไม่เป็นผู้รับผิดชอบหลักของโครงการ/งานศึกษาวิจัยที่ถูกระงับการให้ทุน อันเนื่องจากการละทิ้งโครงการ/งานศึกษาวิจัย และไม่เป็นผู้ที่เคยผิดสัญญาในการรับทุนจาก CMDF หรือแหล่งให้ทุนอื่น
 4. ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามโครงการ/งานศึกษาวิจัยนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับงานในโครงการ/งานศึกษาวิจัยอื่น ๆ ของผู้รับผิดชอบหลักที่ดำเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

 วงเงินทุนสนับสนุน

CMDF จะพิจารณาทุนสนับสนุนตามความเหมาะสมเป็นรายโครงการ/งานศึกษาวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

 

 ขั้นตอนการยื่นสมัครรับทุน และช่องท่องการสมัคร

 1. Login ผ่านระบบขอทุนของ CMDF ทาง https://www.cmdf.or.th/User/LogIn/ (กรณีขอทุนครั้งแรก กรุณาสมัครเป็นสมาชิกก่อน)
 2. กรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจาก CMDF ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน
  ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
  ส่วนที่ 2: รายละเอียดข้อเสนอโครงการ
  ส่วนที่ 3: ข้อมูลผู้ยื่นเสนอโครงการ
  ส่วนที่ 4: ข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของคณะทำงานโครงการ
  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลบนระบบขอทุนของ CMDF ได้ที่ Link (VDO แนะนำการใช้งานระบบการขอทุน) 
 3. หลังการยื่นข้อเสนอโครงการ ระบบจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานผู้รับรองโครงการที่เลือกตามลำดับ
 4. เมื่อโครงการของผ่านการรับรองจากผู้รับรองโครงการ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุน

ทั้งนี้ผู้เสนอขอรับทุนต้องยื่นข้อเสนอโครงการและได้รับการรับรองโครงการจากหน่วยงานที่เลือกให้รับรองโครงการผ่านระบบขอทุน ภายในวันที่ 2 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 


 ขั้นตอนการพิจารณาให้ทุน

 1. ผู้เสนอขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาการยื่นใบสมัครตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
 2. คณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ CMDF จะพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยในขั้นต้น ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายใดที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้น ผู้เสนอขอรับทุนรายนั้นจะต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยต่อคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/งานศึกษาวิจัยของ CMDF และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
 3. คณะกรรมการ CMDF จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน และแจ้งผลการคัดเลือกต่อผู้ได้รับทุน รวมถึงจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไปภายใน 120 วันจากวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ CMDF ให้ถือเป็นที่สุด

CMDF ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยของผู้เสนอขอรับทุนรายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นข้อเสนอโครงการ/งานศึกษาวิจัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ


 ช่องทางการยื่นใบสมัคร