Home > Grant & Network

Researcher network

รายละเอียด

Pornanong Budsaratragoon, Ph.D.

รศ.ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล

หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Academic Credentials & Affiliations 

ประวัติการศึกษา

-  พ.ศ. 2540 : DBA. (Finance), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  พ.ศ. 2534 : MBA. (MIS), University of Dallas 

-  พ.ศ. 2532 : B.A. (การจัดการเชิงปริมาณ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

-  คุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากล (Chartered Financial Analyst: CFA)

-  ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาตสากล  (Certified Internal Auditor: CIA) 

Academic Background

ความชำนาญ

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินองค์กร โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีผลงานการเรียบเรียง และแต่งตำราทางด้านการลงทุน ตราสารอนุพันธ์ และการตรวจสอบภายใน มีงานวิจัยทางการเงิน การลงทุน การออมของนักลงทุนทั้งส่วนบุคคลและสถาบัน

งานสอน

วิชาด้านการบริหารทางการเงินและการลงทุน ตราสารอนุพันธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

Field of Interest

การเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการประเมินองค์กร