Home > News & Events

Press Release

CMDF หนุนภาคตลาดทุนเดินหน้าหลังสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย

CMDF หนุนภาคตลาดทุนเดินหน้าหลังสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษาจบใหม่ก้าวสู่เส้นทางตลาดทุน

 

คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) มีมติอนุมัติให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจภาคตลาดทุน มูลค่ากว่า 200 ล้านบาทเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทยจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 1) สนับสนุนการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้แก่นักศึกษาจบใหม่สู่เส้นทางตลาดทุน และ 2) สนับสนุนการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของนักลงทุน

 

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ รวมถึงตลาดทุนไทย แม้ภาคตลาดทุนสามารถรับมือในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อให้ตลาดทุนไทยมีการฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง  กองทุน CMDF จึงได้จัดโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคตลาดทุนหลังสถานการณ์โควิด โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติอนุมัติการสนับสนุนให้ทุนเริ่มต้นมูลค่า 200 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในตลาดทุนจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ทำให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดย CMDF ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดทุนผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรในอนาคต และ 2) ทุนสนับสนุนการอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการให้ข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจลงทุนแก่ผู้ลงทุน ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าทั้ง 2 โครงการของ CMDF จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาว เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ระบบเศรษฐกิจ ผู้ลงทุน และประชาชนโดยรวม

 

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ CMDF กล่าวว่า CMDF ได้ร่วมมือกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และองค์กรในตลาดทุน โดยด้านการสนับสนุนการจ้างงาน CMDF จะให้ทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานระยะเวลา 1 ปี โดยสนับสนุนสูงสุด 180,000 บาทต่อคนต่อปี  เพื่อจ้างนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาในปี 2563 ซึ่งมีผู้ประกอบการในตลาดทุนเข้าร่วมโครงการ 64 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ 35 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  19 แห่ง  บริษัทที่ทำธุรกรรมในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและวาณิชธนกิจ 10 แห่ง รวมจำนวนการรับนักศึกษาจบใหม่ทั้งสิ้น 555 ราย คิดเป็นประมาณ 3.5% ของจำนวนพนักงานในอุตสาหกรรม ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยการรับพนักงานจบใหม่ในอดีตที่อยู่ที่ 2-3% ต่อปี สำหรับด้านการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร จะให้ทุนสนับสนุนการยกระดับความรู้ความสามารถผู้แนะนำการลงทุน (investment consultant: IC) ภายใต้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนสมาคมบริษัทจัดการลงทุนในการจัดหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์กว่า 150 ชั่วโมงสำหรับพนักงานจบใหม่ที่จะเข้าทำงานในบริษัทจัดการกองทุน

 

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) กล่าวว่า ตามที่ CMDF ให้ทุนสนับสนุนการจ้างนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่จะช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างธุรกิจผู้ประกอบการตลาดทุนในระยะยาว เพื่อไม่ให้เหมือนครั้งที่เกิดวิกฤตทางการเงินในปี 2540 หรือ global financial crisis ในปี 2551 ที่ขาดการผลิตบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการสนับสนุนทุนดังกล่าวจะช่วยยกระดับศักยภาพของ Investment Consultant ของอุตสาหกรรมทั้งระบบและเป็นการเตรียมพร้อมการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์สำหรับโครงสร้างสังคมที่กำลังเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตยุคใหม่และก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดย ASCO คาดว่าน่าจะมี IC เข้าร่วมโครงการประมาณ 4,000 คน

 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคม สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) กล่าวว่า จากสถานการณ์ COVID -19 ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไป โดยการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์สามาถทำได้สะดวกและเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว การที่ AIMC ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรภาคบังคับเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบใหม่ที่เข้าทำงานกับ บลจ. ครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์และช่วยเสริมทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนที่ครบถ้วน เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

 

CMDF ยังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนเพิ่มเติม เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการให้ทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดรับสมัครทุนสำหรับผู้สนใจที่จะร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนตลาดทุนไปด้วยกันตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ CMDF อีกด้วย” นายชนันต์กล่าวเพิ่มเติม

 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน www.cmdf.or.th