Home > News & Events

Calendar of Events

CMDF ประกาศสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 1 ปี 2564

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ขอเชิญผู้สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ CMDF เปิดรับสมัครทุน เพื่อสนับสนุนการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนอันจะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้ Capital Market Ecosystem ให้รองรับการดำเนินธุรกิจของตลาดทุนและการแข่งขันในอนาคตอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล grant@cmdf.or.th โทร. 0 2009 9999