Home > Publication & Database

FETCO-CMRI Capital Market Snapshot

เอกสารเผยแพร่

ฉบับ 14/2566: Journey to Paris Agreement : Any Change Recently?

17 Jul 2023
SHARE

Introduction

เป้าหมาย Net-zero เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมนุษยชาติ แต่อย่างไรก็ดีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นย่อมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นสูงขึ้น จึงทำให้หลายประเทศต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายของตนเอง ตลอดจนการเลื่อนระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย Net-zero ออกไป นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำไปควบคู่กันคือการเก็บและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยมลพิษขององค์กรเพื่อใช้ข้อมูลในการติดตามเป้าหมาย Net-zero ของแต่ละองค์กร แม้จะมีความท้าทายในการวัดและเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งด้าน Methodology และต้นทุน แต่ปัจจุบันมีจำนวนองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลโดยผู้สอบทานอิสระอีกด้วย