Home > Publication & Database

CMRI Publication

เอกสารเผยแพร่

ตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน (Capital Market for Sustainability) เล่มที่ 4

Napat Jatusripitak, Ph.D.

12 Sep 2022
SHARE

Abstract

การพัฒนาตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมความยั่งยืนได้ต้องอาศัยแนวนโยบายที่ผลักดันทั้งทางฝ่ายผู้บริโภคหรือผู้ลงทุน ภาคธุรกิจ และภาครัฐไปพร้อมกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประเด็นความยั่งยืน ผ่านกลไกนโยบาย เช่น การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในด้านการวิจัยและการให้เงินอุดหนุนหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริโภคและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป